Rabu, 02 Februari 2011

CARANIPUN NDAMEL PACELATON

Pacelathon menika, inggih gineman kaliyan tiyang sanes ngginakaken basa (lesan). Ndamel pacelathon menika wonten rumusipun inggih:
  • nemtukaken tema langkung rumiyin
  • lajeng judul
  • dipunbacutaken nemtukaken cacahing paraga
  • ndamel cengkorongan (isinipun setting, kapan prastawa punika kedadosan, lan kados pundi kadadosanipun)
  • pacelathon ingkang dipundamel kedanh ngginakaken tanda baca petik ( "...")
Tuladha:
pacelahon kanthi tema        : mlebu sekolah
judul                                   : mlebu ing SMP 3 BAE
paraga                                : Fitri lan Nisa
Setting                                : ning SMP 3 BAE, jam 7 esuk dina Rebo sasi Juli tahun 2010

Mlebu ing SMP 3 BAE
Fitri lan Nisa padha-padha ketampa ning SMP 3 Bae, wong loro kuwi durung kenal...tapi karo wali kelase dhewekne di jejerke sakbangku.Fitri lan Nisa banjur kenalan...
Fitri: " eh...kenalan dhisik?..jenegku Fitri jenungmu sapa?"
Nisa: " jenengku Nisa Azahrah...biasane diundang Nisa, lha jeneng lengkapamu sapa?"
Fitri: "jeneng lengkapku Fitriana sari"
Nisa : "eh fit kowe seneng rak ketompo ning SMP 3 Bae kene?"
Fitri: "wah jan yen aky yo seneng banget, lha piye to kenapa?"
Nisa: "rak pa pa...mung takon."
Bel tanda mlebu kelas wis muni, Fitri lan Nisa banjur nyepakna buku pelajaran sing jam sepisan.
Menika tuladha ndamel pacelathon...bilih wonten pitakonan 
saged nyuwun pirsa dhateng bu Lina wonten blog Punika
sugeng sinau
"mugia saged ndamel pacelathon"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar