Rabu, 02 Februari 2011

UNSUR-UNSUR INGKANG WONTEN ING DRAMA, DONGENG, LAN CERKAK


Unsur-unsur ekstrinsik drama jawa: inggih menika unsur kang dumunung wonten ing diri penganggit, tuladhanipun: agama, daerah, adat istiadat, pendidikan lan bangsa.
unsur
unsur-unsur intrinsik drama jawa: inggih menika unsur kang dumunung wonten ing drama utama karya sastra menika piyambak.

Jinis-jinising unsur intrinsik drama:

Tema                          : inggih menika ide utama kang dados rohipun cariyos.
Penokohan                 : inggih menika unsur ingkang nggambaraken watakipun paraga wonten ing sajroning cariyos.
Alur utawi plot          : inggih menika reroncening prastawa sajroning cariyos.
Latar utawi setting    : unsur ingkang nggambaraken panggenan, wekdal lan suraosipun cariyos.
Sudut pandang          : inggih menuka posisinipun penganggit wonten ing sajroning cariyos.
Amanat                      : inggih menika pamekasing ajaran kang becik ingkang didamel penganggit saking karya sastranipun, lan saged dipunpundhut pamaos.

Tembang Macapat

Paugeranipun tembang Macapat:
Paugeranipun tembang Macapat wonten tiga, inggih menika.
Guru gatra                   : cacahing larik ing 1 pada
Guru wilangan            : cacahing wanda ing 1 pada
Guru lagu                    : tibaning swara ing pungkasaning gatra

Sipat-sipatipun tembang macapat
Pocung                       : kendho tanpa greget
Gambuh                     : rumaket, kulina wanuh wani
Durma                        : galak, jengkel utawa muntap
Mijil                            : wedharing rasa utawi ati
Sinom                         : grapyak, semanak, nanging sok-sokan wekasane sereng merga ora dituruti karepe
Pangkur                     : sereng, kang nggambarake karep kang ora gampang nglokro.
Kinanthi                     : seneng, asih utawa tresna.
Asmaradana              : sengsem, seneng, sedih, prihatin.
Dhandanggula           : luwesan, resep.
Maskumambang                   : sedih nelangsa, utawa karonta-ronta.
Megatruh                   :  sedih utawa susah.


Upacara Adat Jawa

Tambahan materi upacara adat Jawa
Upacara adat kawinan:
1.Upacara nakokno/ndhodhog lawang: upacara ingkang kaleksanan kangge pitepangan antawisipun kluarga saking calon pinanganten kakung (CPK) kaliyan calon pinanganten putri (CPP)
2.Upacara Lamaran: upacara ingkang dipunlaksanani kangge mbacutaken, pitengan saking upacara nakokno, lumrahipun wonten upacara lintu kalpika (tukar cincin).
3.Upacara siraman: Upacara menika kalesanan kangge ngresiki sesuker ingkang tumemplek ing diri calon pinanganten kekalih, supados bilih mangke badhe lumebet ing bale wisma saged resik ilang, nir ing sambi kala
4.Upacara Midodareni: upacara kang dipunlaksani, mingka nyuwun pangestu dhateng tiyang sepuh, bilih mbenjang badhe nglaksanani upacara Akad nikah/  pemberkatan.
5.Upacara akad nikah/ pemberkatan: upacara menika minangka tanda sampun sah/ “resmi” pinanganten kekalih miturut ajaran agaminipun piyambak-piyambak.
6.Upacara panggih: upacara punika minangka wujud dhaupipun(bertemunya) pinaganten kekalih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar